Obchodní podmínky

§1 Elektro kolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Elektro koloběžkou se rozumí koloběžka vybavená elektro motorem o jmenovitém výkonu 1kW a maximální rychlosti 25km/h, která je homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení (elektro kolo, elektro koloběžky a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 K pronájmu elektro kola, elektro koloběžky je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

§4 Pronájem kola, koloběžky je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:

  • platný Občanský průkaz
  • platný Cestovní pas
  • platný Řidičský průkaz

§5 Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání elektro kola, elektro koloběžky může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

§6 Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

§7 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

§8 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§9 Jízda na elektro kole, elektro koloběžce je pouze na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na :

  • jeho vlastním majetku,
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých,
  • jiných osobách za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

§10 Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektro kola, elektro koloběžky uvedená/é v jim podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

§11 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno.

§12 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč.

§13 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

§14 Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli cenu elektro kola či elektro koloběžky uvedené ve smlouvě.

§15 Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

§16 Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha (elektro kola ani elektro koloběžky nejsou nijak pojištěny proti krádeži nebo případnému poškození).

§17 Zásady správného užívání elektro kola, elektro koloběžky jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

§18 Zapůjčené elektro kolo, elektro koloběžku je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.

§19 V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

§20 Provozovatelem rezervačního systému je:

Josef Bláha - Pepa Sport
542 21 Pec pod Sněžkou 300
IČO:01608631
DIČ CZ8211192539

Telefon: +420 776 602 608
E-mail: info@pepasport.eu